duty free cigarettes
Zdrowo i smacznie - Przepisy kulinarne - Zdrowa kuchnia - Dieta south beach - pla? po?udniowych
Dieta south beach - pla? po?udniowych

 

Odchudzanie jest kwesti? wyboru. Zazwyczaj decyduj? si? na to osoby z oty?o?ci?, które nie znaj? dobrych nawyków dotycz?cych prawid?owego od?ywiana si?.

 

Istniej? ró?ne diety, które mog? nam pomóc, jedn? z nich jest dieta south beach. Jej ojcem i twórc? jest Arthur Agatson, jeden ze znanych lekarzy w dziedzinie odchudzania. Zaproponowa? on, ?e nale?y skupi? si? na zdrowym od?ywianiu, nie na zgubieniu kolejnych kilogramów. Nie chodzi tu bynajmniej o g?odówk?, lecz o to, aby nauczy? si? starannie dobiera? i ??czy? ze sob? sk?adniki, co zak?ada dieta south beach.

 

Nale?y wi?c wy??czy? z od?ywiania w?glowodany, produkty przetworzone, przez co kumulujemy najwi?cej kilogramów. Liczy si? nie ilo?? posi?ków, lecz ich jako??, an co lekarz zwraca szczególn? uwag?. Nie nale?y skupia? si? na liczeniu kalorii, lecz na wyeliminowaniu pewnych produktów jak na przyk?ad bia?ego pieczywa, które jest sk?adnikiem m?cznym. Dieta south beach sk?ada si? z trzech faz. W ramach pierwszej z nich nale?y odzwyczai? si? od starych nawyków ?ywieniowych. Nale?y odci?? si? od t?uszczów nasyconych i przetworzonych w?glowodanów.

 

Oczywi?cie spotkamy si? z niezadowoleniem i musimy liczy? na siln? wol?. Musimy ca?kowicie przesta? je?? min. s?odycze, pieczywo oraz ziemniaki. W drugim etapie stara,my si? dok?ada? nowe produkty tj. owoce, nabia?. Trzeci etap to utrwalenie za?o?e?, jakie stawia nam dieta south beach, czyli brak powrotu do produktów nam zakazanych oraz oraz spo?ywaniu zdrowych posi?ków, oczywi?cie w rozs?dnych ilo?ciach.

 

Wi?cej informacji dotycz?cych diety znajdziecie klikaj?c na link: dieta south beach 
Przepisy przepis
przepis na